1. Tất cả thành viên MyPhamInnisfree đồng ý tuân theo Điều khoản và Điều kiện với tư cách là thành viên MyPhamInnisfree
2. Tất cả các thành viên có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin cá nhân cho MyPhamInnisfree. MyPhamInnisfree sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất lợi ích, đặc quyền hay các vấn đề liên quan điểm tích lũy do sự khác biệt về thông tin thành viên.
3. Innisfree có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện của thẻ thành viên, bao gồm tất cả quyền lợi hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
4. Các thành viên cần thông báo cho MyPhamInnisfree nếu có bất kỳ vấn đề liên quan đến điểm tích lũy trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch. Mọi thắc mắc hoặc thông báo mất thẻ, xin vui lòng liên lạc qua MyPhamInnisfree@gmail.com.
5. MyPhamInnisfree sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai sử dụng trái phép thẻ thành viên bị thất lạc hoặc bị mất. MyPhamInnisfree có quyền thu hồi điểm từ tài khoản thành viên nếu có giao dịch trên và không bắt buộc phải bồi thường cho bên nào.
6. Tất cả thành viên của MyPhamInnisfree đồng ý cho MyPhamInnisfree thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin và việc sử dụng thẻ, đồng thời cho phép giữ lại các thông tin mua hàng cũng như tiết lộ thông tin phù hợp theo quy định của MyPhamInnisfree
7. Trong trường hợp có tranh chấp về mặt pháp lý, quyết định của MyPhamInnisfree là quyết định cuối cùng.
Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên với tư cách là thành viên MyPhamInnisfree.